Onderzoek

Onderzoeksresultaten 2017

Om er zeker van te zijn dat wat we doen binnen ons programma van Schulden naar Kansen een positieve en blijvende impact heeft, voert het Lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) een meerjarig onderzoek uit naar het effect van de initiatieven die we ondersteunen. In 2015 hebben we een eerste pilot-onderzoek uitgevoerd. In 2016 zijn we gestart met het opzetten van onderzoek op drie niveaus: projecten, individuele deelnemers en de maatschappij. In 2017 steunden we binnen het programma van Schulden naar Kansen 27 projecten met in totaal 2.669 deelnemers.

Onderzoek individuele deelnemers

In het onderzoek onder individuele deelnemers kijken we of deelnemers veranderingen in hun financiële gedrag en vaardigheden, betalingsgedrag en inkomens- en arbeidsmarktpositie ervaren na deelname. In totaal hebben, tot en met 31 december 2017, 876 deelnemers aan projecten die we ondersteunen een vragenlijst ingevuld vóór de start van het project (nulmeting). 222 deelnemers hebben deelgenomen aan zowel de nulmeting als aan een meting direct na afronding van het project (tweede meting). Tot slot hebben 23 deelnemers ook een vragenlijst zes maanden na afloop van het project ingevuld (derde meting).

Een aantal interessante uitkomsten uit het deelnemersonderzoek over 2017:

Financiële problemen worden onderschat

 • De voornaamste conclusie uit de T0-meting is dat deelnemers hun financiële problemen onderschatten en hun financiële vaardigheden overschatten. Zo zien we bijvoorbeeld dat terwijl de helft van de respondenten vindt dat hij/zij een beetje goed tot heel goed met geld, post en uitgaven kan omgaan, een groter deel (69%) schulden heeft.

Vooruitgang op financiële zelfredzaamheid

 • 23% van de respondenten die bij T0-meting schulden heeft, is na het afronden van het project (T1) schuldvrij.
 • De gemiddelde schuld van een flink aantal deelnemers is significant afgenomen van €13.149 (T0) naar €7.282 (T1).
 • Qua financiële zelfredzaamheid zien we een significante vooruitgang op veel van de onderdelen binnen de vier elementen.

Effecten op lange termijn

 • Als het gaat om de effecten op de langere termijn, vallen er nog weinig conclusies te trekken. Dit omdat nog slechts
  een klein aantal deelnemers (23) de vragenlijst zes maanden na afloop van het project heeft ingevuld. In de komende jaren zal dit aantal toenemen en verwachten we meer inzicht te krijgen in de effecten op de lange termijn.

Download hier het volledige rapport van het onderzoek onder deelnemers.

“We hebben echt veel van de resultaten van het onderzoek door de Hogeschool van Amsterdam geleerd. We gebruiken de resultaten om onze aanpak verder te verbeteren”

Rhimou el Ahmadi, UNFM-NL

Onderzoek projecten

Met het projectonderzoek willen we inzicht krijgen in het bereik qua aantallen deelnemers en de impact van de ondersteunde projecten op de (structurele) financiële zelfredzaamheid van de deelnemers. In 2017 hebben 27 projecten deelgenomen aan het impactonderzoek op projectniveau. Enkele van de projecten die in 2016 al participeerden in het onderzoek schonken in 2017 meer aandacht aan de aanpassing van hun interventie aan de cultuur, het leervermogen, de leerstijl en de motivatie van deelnemers (responsiviteitsprincipe). Ook zijn meer projecten zich bewust geworden van het trainen van hun medewerkers en/of vrijwilligers in bepaalde vaardigheden om het project goed uit te kunnen voeren (professionaliteitsprincipe).

Als we kijken naar de aanpak van de projecten, dan is het voor het genereren van nog meer impact voor de komende jaren belangrijk dat er in het algemeen wordt ingezet op:

 1. Betere afbakening van doel en doelgroep
   
 2. Bewustwording van de inzet van (effectieve) methodieken
   
 3. Meer inkadering en beschrijving van projectonderdelen
   
 4. Meer aandacht voor meetbaar maken effecten project bijv. door het uitvoeren van deelnemersevaluaties
   
 5. Verbeteren contextuele randvoorwaarden (denk aan geld, tijd, draagvlak voor de interventie e.d.)

Download hier het volledige rapport van het onderzoek onder projecten.

“De samenwerking met de onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam was prettig. Ze reageren snel en staan open voor verbetersuggesties”

Marit Postma, De Regenboog Groep

Onderzoek maatschappelijk

In het maatschappelijk onderzoek kijken we naar wat er wordt bereikt in de wijk en wat de ontwikkeling is in betaalgedrag en betalingsachterstanden bij de grotere schuldeisers. Om dit te kunnen meten, hebben we in 2017 samen met de HvA het eerste doelgebiedenonderzoek uitgevoerd. Dit hebben we gedaan op basis van gegevens van dertien crediteuren.

Contact

Stichting van Schulden naar Kansen
Schenkkade 65, 2595AS Den Haag
Locatiecode HP G06.005

Mail ons

Sabine Hamelink

Projectmanager
T +31 (0) 611197951